Felhasználási feltételek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Váradi Szabolcs e.v.
A szolgáltató székhelye: 3533 Miskolc, Hajnal u. 10.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szabby@yahoo.com
Adószáma: 68782443-1-25
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: https://www.webnode.hu/

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. https://www.mrchi.hu/adatvedelmi-szabalyzat2/</p>

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek online, vagy személyesen is megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák az Áfát.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A kiválasztott termék kosárba helyezése

1.10. A kosár tartalmának megtekintése, darabszámok növelése, kosár tartalmának törlése, vagy a vásárlás folytatása

1.11. Fizetés a Kifizetés gombra kattintva, majd a szállítási és fizetési módok kiválasztása

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása hétköznap 8-18 óra között történik, a rendelés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.

1.14. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.15. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.16. Az elállási jog gyakorlásának menete A Felhasználó az elállási szándékát köteles írásban jeleznie. Az áru visszaküldése a Felhasználó költsége. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő számításakor a termék postára adásának dátumát vesszük figyelembe, melyet vita esetén ajánlott szelvénnyel igazolhat. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat útján kell visszajuttatni a Szolgáltató részére.  

A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés cégünk részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy társaságunk címen leadni. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t.

Elállási igény esetén a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatni a számlán szereplő címre. Kizárólag hiánytalan tartalmú és sértetlen állapotú termék visszaszolgáltatása esetén áll módunkban a vételárat megtéríteni, a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül.

A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie. Az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, társaságunk azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére. Szállítási költség csak abban ez esetben kerül visszatérítésre, ha az összes termék visszaküldésre kerül. Társaságunk a Felhasználónak visszajáró összeget a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján társaságunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Panaszkezelés

1.17. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.18. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató a székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

Miskolc, 2019.  március 25.